Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon kan steeds worden aangesproken of opgebeld.
Luc Théry, 0476/450.331

Bij AS Rieme moet iedere atleet, trainer of medewerker in een gezonde en veilige omgeving kunnen sporten, coachen of functioneren. Pesten, geweld gebruiken, discrimineren of zich schuldig maken aan (seksuele) intimidatie is niet aanvaardbaar. Gedrag of taalgebruik, dat als ongewenst of bedreigend wordt ervaren, wordt niet getolereerd. Zo’n houding heeft immers gevolgen voor de betrokkene, de sfeer, de sportieve prestaties, het imago van de vereniging en de atletiekwereld in het algemeen.

Omdat het bestuur het belangrijk vindt dat iedereen zich bij AS Rieme veilig kan voelen, is dit ook voor een behoorlijk deel vastgelegd in het huishoudelijk reglement onder de rubriek “De Tuchtcommissie”. Waar mogelijk worden die regels gehandhaafd.

Van ongewenst gedrag kan zowel sprake zijn bij direct contact als bij contact via communicatiemiddelen als telefoon, internet, e-mail, sms, enz.. Om te bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag wordt niet uitgegaan van de bedoelingen van de veroorzaker,  maar van de wijze waarop het gedrag overkomt bij de persoon die het ondergaat.
Er zijn ook situaties denkbaar waarin het ongewenste gedrag niet onmiddellijk kan worden aangepakt: omdat er niemand anders bij is (bijv. persoonlijk contact tussen trainer en atleet) of wanneer iemand zich bedreigd voelt en daar niet over durft te praten.

Voor dat soort situaties kan de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag een oplossing bieden. Wie last heeft van ongewenst gedrag kan zich wenden tot deze vertrouwenspersoon. Die geeft advies en ondersteuning bij het oplossen van het probleem.

In de praktijk betekent dit om te beginnen dat de “klager” zijn of haar verhaal kwijt kan. Het uitgangspunt blijft wel dat betrokkene het probleem zoveel mogelijk zelf oplost, maar de vertrouwenspersoon kan daarbij helpen. Indien het oplossen van het probleem op die manier niet lukt, kan de vertrouwenspersoon het bestuur en/of de tuchtcommissie inschakelen, vanzelfsprekend alleen met uitdrukkelijke toestemming van de klager. Wie zich wendt tot de vertrouwenspersoon kan rekenen op discretie.

Ook ouders die vermoeden dat hun kind te maken heeft met ongewenst gedrag kunnen de vertrouwenspersoon benaderen.

De vertrouwenspersoon behandelt de problemen die aan hem worden voorgelegd met de grootst mogelijke omzichtigheid. Hij is verplicht tot een vertrouwelijke behandeling van alle infor­matie die hem bereikt. Tenminste één keer per jaar brengt de vertrouwenspersoon aan de leden­vergadering van AS Rieme geanonimiseerd en schriftelijk verslag uit over de situaties waarin op hem een beroep is gedaan en de wijze waarop de meldingen zijn afgewikkeld.

De vertrouwenspersoon voor onze club is Luc Théry. Hij is jurist van opleiding en hij heeft beroepshalve ervaring met luisteren naar klachten en problemen, met bemiddelen en discreet overleg, en met begeleiden en ondersteunen. Hij is vertrouwd met het werken onder beroepsgeheim en weet om te gaan met wat hem ter ore komt of wat hem schriftelijk wordt toegezonden. Binnen AS Rieme is Luc momenteel ook jurylid en lid van de Jeugdcommissie. Luc is de trotse vader van 3 atletiek-fanatieke dochters en hij loopt zelf geregeld een paar rondjes op de Finse piste.

"Atletiek voor groot en klein"