Organisatie van de club – Clubleiding

Inhoud

Organisatiestructuur

 • De forse aangroei van de leden in de club heeft ook geleid tot een noodzakelijk inschakelen van meer vrijwilligers, o.a. in de leiding van de club. Dit vooral in Commissies die nu diverse uitvoerende taken voor hun rekening nemen.
  • Als club wensen we op de toekomst te anticiperen door een structuur te ontwikkelen waarbinnen mensen zich willen engageren. In RL 54 Vrijwilligersvriendelijk besturen’ vind je een korte beschrijving van onze visie op ‘het toekomstig besturen’ van onze club.
  • In het nieuwe organogram van de club wordt voorzien in de integratie van het Dagelijks Bestuur in de Raad van Bestuur.
   • De bedoeling hiervan is om de leiding (de beslissingnemers) een stap dichter bij de Commissies (de effectieve uitvoerders) te brengen.

Organogram 2014

 • De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan in de club.
  • De Algemene Ledenvergadering wordt éénmaal per jaar gehouden (voorjaar) en is samengesteld uit de (26) “werkende” leden.
 • De Raad van Bestuur heeft een adviserende taak voor de Algemene Vergadering, en ziet er op toe dat de Commissies hun taken vervullen zoals afgesproken in de Algemene Vergadering.
  • De Raad van Bestuur vergadert maandelijks (1ste vrijdag), behalve in juli en augustus.
  • De Raad van Bestuur zorgt voor het uitwerken en bewaken van de grote beleidslijnen, en uitstippelen van gedetailleerde beleidslijnen.
 • Het Dagelijks Bestuur
  • De voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de clubcoördinator van de Raad van Bestuur zijn tevens de permanente leden van het Dagelijks Bestuur.
  • Het Dagelijks Bestuur verzorgt de lopende zaken en neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuurs­vergade­ring kunnen worden uitgesteld.
 • De vergaderingen van de Commissies worden door de voorzitter bijeengeroe­pen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op aanvraag van het Dagelijks Bestuur of de meerderheid van de commissieleden.
  • Een commissie staat in voor de planning, de organisatie en het effectief uitvoeren van de diverse taken, nodig voor het welsla­gen van de manifestaties die onder haar bevoegd­heid vallen.
  • Een commissie kan/mag hiervoor beroep doen op de bij­stand van leden van het Dagelijks Bestuur, leden van andere commissies en losse mede­werkers.

Naar boven…

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur heeft tot taak de vzw te beheren en alle maatregelen te nemen om er de goede werking van te verzekeren. De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid inzake bestuur en beheer van de materiële en morele belangen van de vzw en voor de verwezenlijking van haar doel.

Zetel van de Club
Adres Jacob Van Arteveldelaan, 3 9940 Ertvelde
Telefoon 09/344 08 57
E-mail riem AT val.be

 

Ere voorzitter

Eric Van Hijfte
Telefoon 09/344 26 68 – 0485/11.39.95
E-mail ericvanhijfte AT telenet.be

De leden van onze Raad van Bestuur zijn:

Mario Wauters
Functie Voorzitter
Telefoon 0478/76.59.52
E-mail mariowauters AT telenet.be
Luc Rondas
Functie Penningmeester
Telefoon 09/344 08 57 – 0476/32.94.57
E-mail rondasluc AT hotmail.com
Xavier Rondas
Functie Public Relations – Inschrijvingen VAL
Telefoon 0496/96 08 00
E-mail xavier.rondas AT cvogent.be
dr Petra Bruggeman
PetraBruggeman Functie Gecoöpteerd Bestuurder – Sportarts Voorzitter Medische commissie
Telefoon 09/227.64.84 (praktijk)
E-mail petra.bruggeman AT gmail.com
Marc De Baets
Functie Gecoöpteerd Bestuurder
Telefoon 09/344.46.50
E-mail marc_de_baets AT skynet.be
Dirk Balcaen
Functie Gecoöpteerd Bestuurder
Voorzitter Materiaalcommissie
Telefoon 09/357.72.44
E-mail dirk_balcaen AT skynet.be

Naar boven…

Dagelijks bestuur

De voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de clubcoördinator van de Raad van Bestuur zijn tevens de permanente leden van het Dagelijks Bestuur.

 • Het Dagelijks Bestuur bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor en ziet er op toe dat alle taken worden uitgevoerd die voortvloeien uit de beslissingen van de Raad van Bestuur.
 • Het Dagelijks Bestuur verzorgt de lopende zaken en neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuurs­vergade­ring kunnen worden uitgesteld.
 • Het Dagelijks Bestuur verzorgt de dagelijkse briefwisseling en tekent namens de vzw alle kwitanties en ontvangstbewijzen ten aanzien van vervoer, post, bank, spaarkas en alle dergelijke ondernemingen en diensten.
 • Voor rechtshandelingen die buiten het Dagelijks Bestuur en de bijzondere opdrachten vallen en waarvan de waarde 500 € te boven gaat, is de vzw slechts verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.

De leden van ons Dagelijks Bestuur zijn:

Mario Wauters
Functie Voorzitter
Telefoon 0478/76.59.52
E-mail mariowauters AT telenet.be
Luc Rondas
Functie Schatbewaarder
Telefoon 09/344 08 57 – 0476/32.94.57
E-mail rondasluc AT hotmail.com

Naar boven…

Bijzondere functies

Carine Van Hulle
  Functie Ledenbeheer, Adres wijziging, Aangifte ongeval, Familiaal nieuws
Bedeling wedstrijdkledij
Telefoon 0477.83.41.13
E-mail carinevanhulle AT telenet.be
Filip Cauwels
Filip Cauwels Functie Subsidie dossiers
Telefoon 09/357.23.54
E-mail filipcauwels AT telenet.be
Xavier Rondas
Functie Inschrijving Kampioenschappen
Telefoon 0496/96 08 00
E-mail rondasxavier AT hotmail.com
Mario Wauters
Mario Wauters Functie Wedstrijdsecretariaat
Aankoop Naturaprijzen
Telefoon 0478/76.59.52
E-mail mariowauters AT telenet.be
kledijshop
  Functie Kledijshop
Telefoon  
E-mail riem@val.be
Wim Heyvaert
Wim heyvaert Functie Webmaster
Telefoon 09/357.63.09
E-mail willem.heyvaert AT telenet.be

Naar boven…

Atletencommissie

 • De atletencommissie staat o.a. in voor:
  • Het behartigen van de belangen van de (wedstrijd)atleten vanaf cadet.
  • De informatievoorziening naar/van de (wedstrijd)atleten.
  • De opvang van nieuwe en doorgestroomde atleten.
  • Het bevorderen van de communicatie en integratie tussen de diverse trainingsgroepen van (wedstrijd)atleten.
  • Het inventariseren en verwoorden van de eisen en wensen van de wedstrijdatletiek ten aanzien van trainingen, trainers en wedstrijden.

De leden van onze atletencommissie zijn:

Jelle De Mey
Jelle De Mey Functie Aanspreekpunt Sprint
Telefoon 0493.75.39.82
E-mail jelle.de.mey AT hotmail.com
Anton De Baets
Anton Debaets Functie Aanspreekpunt Werpen/Springen
Telefoon 0472.03.72.85
E-mail anton_de_baets AT skynet.be
Martijn Baete
Martijn Baete Functie Aanspreekpunt Fondlopers (Marnix Bruggeman)
Telefoon 0495.88.47.56
E-mail martijnbaete AT hotmail.com
Mathias Van Herreweghe
Mathias Van Herreweghe Functie Aanspreekpunt Cadetten (Koen Gyssels)
Telefoon  
E-mail mathias.van.herreweghe AT telenet.be

Naar boven…

Medische commissie

 • De medische commissie staat o.a. in voor:
  • Het bewaken, controleren en bevorderen van de gezondheid en het prestatievermogen van de atleten bij AS Rieme.
  • Het adviseren bij de behandeling van sportblessures en die ziekten of aandoeningen, die verband houden met het beoefenen van sport van de AS Rieme leden.
  • Het adviseren bij andere sportmedische zaken, waaronder sportvoeding.
 • De medische commissie wenst een wetenschappelijk onderbouwd advies te verstrekken voor de medische vragen die leven onder de leden van AS Rieme bij de mogelijke uitoefening van hun geliefkoosde hobby
  • U kan deze vragen stellen:
   • We zullen trachten in elk clubblad 1 of meerdere “lezersvragen” te beantwoorden.
   • Let op : Uw vragen zullen dus niet individueel behandeld worden.
   • Gelieve er rekening mee te houden dat we niet elke vraag meteen zullen uitwerken.

De leden van onze medische commissie zijn:

dr Petra Bruggeman
Petra Bruggeman Functie Voorzitter – Sportarts
Telefoon 09/227.64.84 (praktijk)
E-mail petra.bruggeman AT gmail.com
Elke Reykers
  Functie Sportdiëtiste (AZ. St-Dimpna Geel)
Telefoon  
E-mail
reykerselke AT hotmail.com
Ellen De Wever
  Functie Sportkinesitherapeut
Telefoon 09/373.78.91
E-mail
ellendewever AT gmail.com
Jan Eyerman
  Functie Sportkinesitherapeut
Telefoon 09/357.22.12
E-mail
jan.eyerman AT telenet.be,
Thomas Standaert
  Functie Sportkinesitherapeut
Telefoon 0486/89.36.91
E-mail qinemotion AT gmail.com
 Dieter De Mey
  Functie Podoloog
Telefoon 0478/473.996
E-mail comfortmotionpodologie AT gmail.com
Jana Camphens
  Functie Sportdiëtiste
Telefoon 0468/04 41 84
E-mail dietistejanacamphens AT gmail.com

Naar boven…

Jeugdcommissie

Het doel van de jeugdcommissie is de jonge atleet veel plezier te bezorgen in de atletieksport en de mogelijkheid te bieden om uit te groeien tot een prestatiegerichte of recreatieve atleet waarbij het wedstrijdelement centraal staat.
Meer informatie, o.a. over de taken, kan je hier vinden.
De leden van onze jeugdcommissie zijn:

Mario Wauters
Functie Voorzitter
Telefoon 0478/76.59.52
E-mail mariowauters AT telenet.be
Veerle Van Campenhout
Functie Jeugdcoördinator Kan-Ben-Pup-Min
Aanspreekpunt Miniemen
Telefoon 0498/81.20.08
E-mail veerle.van.campenhout1 AT telenet.be
Hilde Van Hecke
Functie Jeugdcoördinator Kan/Ben/Pup/Min
Telefoon 09/357.23.54
E-mail hildevanhecke AT telenet.be
Tine Ghyselen
Tine Ghyselen Functie Lid
Telefoon 0471/07.29.04
E-mail ghyselen.tine AT telenet.be
Carine Cleemput
Carine Cleemput Functie Lid
Telefoon 09/342.87.81
E-mail carine.cleemput AT base.be
Luc Théry
Luc Théry Functie Lid
Telefoon 0476/45.03.31
E-mail luc.thery AT telenet.be
Evy Willems
  Functie Lid
Telefoon  
E-mail evy.willems1 AT telenet.be
Stephany De Rycke
  Functie Lid
Telefoon  
E-mail stephany.de.rycke AT telenet.be
Liesbet Timmermans
  Functie Lid
Telefoon  
E-mail liesbet.timmermans2 AT telenet.be

Naar boven…

Feestcommissie

 • De feestcommissie staat o.a. in voor:
  • Uitbating van de kantine tijdens trainingen, wedstrijden en andere manifestaties.
  • Planning en organisatie van samenkomsten met de leden.
  • Uitbating van verkoopstanden, het cafetaria in de sporthal en de VIP tijdens de Kerstprijs.
  • Organiseren van een promotie- en verkoopstand op de jaar- en kerstmarkt te Ertvelde.
  • Medewerking aan de oudercontact trainingen.
  • Beheer (en ontlenen) van het cateringmateriaal.

De leden van onze feestcommissie zijn:

Patric Peirens
Functie Logistiek
Telefoon 0498/26.36.08
E-mail patric.peirens AT telenet.be
Francine Noteboom
  Functie Lid
Telefoon 09/379.98.90
E-mail marnix.bruggeman AT gmail.com
Hilde De Smedt
Functie Lid/Verslaggeefster
Telefoon 0468/18.16.78
E-mail hds1967 AT gmail.com
Martine De Vreese
Functie Lid
Telefoon 09/357.72.44
E-mail martine_de_vreese AT skynet.be
Petra De Kock
Functie Lid
Telefoon 0494/84.58.79
E-mail moerman.dirk AT telenet.be
Marinka Roegiers
  Functie Lid
Telefoon  
E-mail  
Bart Van Herreweghe
Functie Lid
Telefoon 09/253.00.22
E-mail bart.van.herreweghe2 AT telenet.be
Thomas Bostyn
Thomas Bostyn Functie Lid
Telefoon 09/370.88.69
E-mail thomas.bostyn AT telenet.be
Geert Hemelsoet
Functie Lid
Telefoon 0498/50.42.91
E-mail geert.hemelsoet AT gmail.com

Naar boven…

Wedstrijdcommissie

 • De Wedstrijdcommissie staat o.a. in voor:
  • Plannen en organiseren van wedstrijden.
  • Promoten van wedstrijden, in overleg met de PR-commissie.
  • Vastleggen van benodigde accommodaties en materialen, in overleg met de materiaalcommissie.
  • Verzorgen van de uitslagverwerking.
De leden van onze Wedstrijdcommissie zijn:
Mario Wauters
Functie Voorzitter
Telefoon 0478/76.59.52
E-mail mariowauters AT telenet.be
Luc Rondas
Functie Penningmeester
Telefoon 09/344 08 57 – 0476/32.94.57
E-mail rondasluc AT hotmail.com
Marnix De Mangelaere
Functie Programma – Uurrooster
Telefoon 09/344 38 96
E-mail marnixdemangelaere AT hotmail.com
Xavier Rondas
Functie Programma – Communicatie
Telefoon 0496/96 08 00
E-mail rondasxavier AT hotmail.com
Antoine Van Hijfte
Functie Trainers
Telefoon 09/373.68.71
E-mail antoinevanhijfte AT hotmail.com
Patric Peirens
Functie Catering
Telefoon 0498/26.36.08
E-mail patric.peirens AT telenet.be
Dirk Balcaen
Functie Materiaal
Telefoon 09/357.72.44
E-mail dirk_balcaen AT skynet.be

Naar boven…

Materiaalcommissie

 • De materiaal commissie staat o.a. in voor:
  • Beheer van het sportmateriaal.
   • Spreekt trainers en atleten aan op onjuist gebruik of opbergen van de materialen.
  • Beheer van het piste en afbakening materiaal.
  • Beheer van het cateringmateriaal.
  • Bewaakt de kwaliteit van deze materialen en schaft volgens het investeringsbeleid nieuw materiaal aan.
  • Bewaakt de opslag en onderhoud van de materialen.
  • Organisatie van de opkuis van de lokalen.

De leden van onze materiaal commissie zijn:

Dirk Balcaen
Functie Voorzitter
Telefoon 09/357.72.44
E-mail dirk_balcaen AT skynet.be
Marc De Baets
Functie Verslaggever – Opvolging aankopen
Telefoon 09/344.46.50
E-mail marc_de_baets AT skynet.be
Bart Van Herreweghe
Functie Wedstrijdmateriaal
Telefoon 09/253.00.22
E-mail bart.van.herreweghe2 AT telenet.be
Patric Peirens
Functie Logistiek – Utiliteiten
Telefoon 0498/26.36.08
E-mail patric.peirens AT telenet.be
Raoul De Craene
Raoul De Craene Functie Wedstrijdmateriaal
Telefoon 09/372.72.06
E-mail raoul.de.craene AT telenet.be

Naar boven…

Trainers

De meeste clubs hebben het probleem dat ze te weinig trainers hebben. Ondanks het hoge aantal trainers binnen onze club, kampen we met een klein tekort aan trainers.
Toch kunnen we niet iedereen die het wil trainer laten worden. Daarnaast is het aantal mensen dat zich komt aanmelden als trainer klein, daarom moet de club regelmatig op zoek naar nieuwe trainers.

Onze trainers zijn:

Jolien Van Hoorebeke
Jolien VH Kwalificatie Bachelor LO
Functie Trainingscoördinator
Telefoon 0479/74.82.39
E-mail jolienvanhoorebeke AT telenet.be
Antoine Van Hijfte
Antoine Kwalificatie Trainer A Fond – Steeple
Functie Assistent – Trainingscoördinator
Telefoon 09/373.68.71
E-mail antoinevanhijfte AT hotmail.com
Marnix Bruggeman
Marnix Kwalificatie Trainer B Lopen en Springen
Trainer A Lopen – Steeple
Functie Hoofdtrainer – Fond en Steeple
Telefoon 09/379.98.90
E-mail marnix.bruggeman AT gmail.com
Koen Gyssels
Koen Kwalificatie Initiator – Jeugdsportbegeleider
Trainer B Lopen
Functie Jeugdcoördinator Cad-Sch
Telefoon 0473/49.24.19
E-mail koengyssels AT hotmail.com
Xavier Rondas
Kwalificatie Trainer B Lopen
Functie Cadetten en scholieren jongens en meisjes en Specialisatiegroep Fondlopen
Telefoon 0496/96 08 00
E-mail rondasxavier AT hotmail.com
Glenn Coene
Glenn Kwalificatie Initiator Atletiek
Functie Sprinttechniek
Telefoon 0475/71 20 86
E-mail glenncoene.gc AT gmail.com
Martine De Vreese
Kwalificatie
Functie Werpen – Speer
Telefoon 09/357.72.44
E-mail martine_de_vreese AT skynet.be
Veerle Van Campenhout
Kwalificatie Initiator Atletiek
Functie Jeugdcoördinator Kan-Ben-Pup-Min
Aanspreekpunt Miniemen
Telefoon 0498/81.20.08
E-mail veerle.van.campenhout1 AT telenet.be
Hilde Van Hecke
Kwalificatie Initiator Atletiek
Functie Jeugd
Telefoon 09/357.23.54
E-mail hildevanhecke AT telenet.be
Jelle De Mey
Kwalificatie Bachelor LO
Functie Jeugd
Telefoon 0493/75.39.82
E-mail jelle.de.mey AT hotmail.com
Anton De Baets
Kwalificatie Aspirant Initiator Atletiek
Functie Jeugd
Telefoon  
E-mail  
Petra De Kock
Kwalificatie Aspirant Initiator Atletiek
Functie Aanspreekpunt Benjamins en Kangoeroes
Telefoon 0494/84.58.79
E-mail moerman.dirk AT telenet.be
Lara Hemelsoet
Kwalificatie Initiator Atletiek
Functie Jeugd
Telefoon  
E-mail  
Eva Van De Casteele
Eva Kwalificatie Aspirant Initiator Atletiek
Functie Jeugd
Telefoon
E-mail eva.vandecasteele AT skynet.be
Leonie Thaets
Kwalificatie
Functie Jeugd
Telefoon 0472/48.70.87
E-mail thaets.leonie AT icloud.com
Noël Van Herrewege
Kwalificatie Aspirant Initiator Atletiek
Functie Jeugd
Telefoon 0476/65.94.64
E-mail noel.vanherrewege AT belgacom.net
Lies Cauwels
Lies Cauwels Kwalificatie Aspirant Initiator Atletiek
Functie Jeugd
Telefoon 0493/03.25.38
E-mail lies.cauwels AT telenet.be
Evi De Baets
Evi Kwalificatie Aspirant Initiator Atletiek
Functie Jeugd
Telefoon
E-mail  
Gabriël Dauwels
  Kwalificatie Aspirant Initiator Atletiek
Functie Joggen voor Beginners
Telefoon  
E-mail gabriel.dauwels AT telenet.be
Wout Lagaeysse
Kwalificatie Aspirant Initiator Atletiek
Functie  
Telefoon  
E-mail lagaeysse.peter AT telenet.be
Emiel Wauters
  Kwalificatie
Functie Jeugd
Telefoon  
E-mail wautersemiel AT gmail.com

Naar boven…

Juryleden (officiëlen)

De juryleden zijn een afzonderlijke klasse van verenigingsleden. Zij moeten erkend worden door de Commissie Juryleden van de VAL.
Op de VAL website is allerhande informatie voor de juryleden, o.a. de Nieuwsbrieven, ter beschikking.
Wens je ook toe te treden tot ons jurycorps, hier vind je alvast enige informatie.

De juryleden van onze vereniging zijn:

Marnix De Mangelaere
Functie Niveau 3
International Technical Official (ITO) voor EA (European Athletics) en WPA (World Para Athletics)
Technical Delegate – European Athletics
Juryverantwoordelijke
Lid van het PCJ
Afgevaardigde OVL in het VCJ
Telefoon 09/344 38 96
E-mail marnixdemangelaere AT hotmail.com
Heidi Van Hecke
Functie Niveau 1 – Jurycoördinator
Telefoon 09/344.94.91
E-mail heidi.van.hecke AT pandora.be
Luc Théry
Luc Théry Functie Niveau 1
Telefoon 0476/45.03.31
E-mail luc.thery AT telenet.be
Luc Rondas
Functie Niveau 1 – Starter
Telefoon 09/344 08 57
E-mail rondasluc AT hotmail.com
Filip Cauwels
Filip Cauwels Functie Niveau 1 – ET operator
Telefoon 09/357.23.54
E-mail filipcauwels AT telenet.be
Bart Aers
Functie Niveau 1 – ET operator
Telefoon 09/344.43.34
E-mail bart.aers AT telenet.be
Lara Hemelsoet
Functie Niveau 1
Telefoon 0496/55.29.62
E-mail lara.hemelsoet AT gmail.com
Hilde De Smedt
  Functie Niveau 1
Telefoon 0468/18.16.78
E-mail hds1967 AT gmail.com
Peggy Baeten
  Functie Stage Niveau 1
Telefoon 0478/67.53.67
E-mail peggy.baeten AT telenet.be
Marnix De Mey
Marnix De Mey Functie Niveau 1
Telefoon 09/344.07.92
E-mail avermeire AT telenet.be
Bart Van Herreweghe
Functie Niveau 1
Telefoon 09/253.00.22
E-mail bart.van.herreweghe2 AT telenet.be
Adelin De Groote
Adelin De Groote Functie Niveau 1
Telefoon 09/253.18.09
E-mail adelin.de.groote AT telenet.be
Rudy Claeys
Rudy Claeys Functie Niveau 1
Telefoon 0479/89.87.32
E-mail rudiclaeys AT live.be
Raoul De Craene
Raoul De Craene Functie Niveau 1
Telefoon 09/372.72.06
E-mail raoul.de.craene AT telenet.be
Geert Hemelsoet
Functie Niveau 1
Telefoon 0498/50.42.91
E-mail geert.hemelsoet AT gmail.com

Naar boven…

"Atletiek voor groot en klein"