Kostenvergoeding atleten

Inhoud

———————————

 • Om onze atleten deels tegemoet te komen in de kosten die door hen worden gedragen om zich optimaal voor te bereiden op de komende wedstrijden, wordt er een kosten vergoedingsbudget beschikbaar gesteld. Een verdeelsleutel is opgemaakt in functie van het specifiek talent, prestatieniveau en/of de klassering in een aantal klassementen tijdens het voorbije en/of lopende seizoen.
 • Bij het ontbreken van voldoende financiële middelen, wegens onvoorziene omstandigheden, kan de Raad Van Bestuur ten alle tijde het voorziene budget herzien.
 • Het gedetailleerd reglement en de modaliteiten voor uitbetaling zijn vastgelegd in Richtlijnen.

Naar boven…

Algemene voorwaarden

Een atleet/atlete komt in aanmerking voor een kostenvergoeding indien hij/zij:

 • Aan alle financiële verplichtingen tegenover de club heeft voldaan.
 • Steeds onze clubwedstrijdkledij draagt bij deelname aan officiële wedstrijden, tenzij anders opgelegd door de VAL.

Indien door de atleet/atlete niet alle voorwaarden werden vervuld, beslist de Raad Van Bestuur over het toekennen van de desbetreffende kostenvergoeding.
De Raad van Bestuur kan bij duidelijk wangedrag, onsportief gedrag of weigering om aan de interclubs deel te nemen, een bepaalde som in mindering brengen.
Een lijst van de atleten die in aanmerking komen voor een kostenvergoeding wordt gepubliceerd in het clubblad voorafgaand aan de data van uitbetaling.
De uitbetalingen van de kostenvergoedingen zijn in principe op de volgende data:

 • RIVEK en INDOOR: tgv de open BBQ eind juni.
 • OUTDOOR en RIREK: tgv het Groot Clubfeest eind november.

Van diegenen die op de voorziene uitbetalingsdata hun vergoeding niet persoonlijk komen ophalen, worden deze door de schatbewaarder bewaard tot de volgende geplande uitbetaling. De vergoedingen die ook daar niet persoonlijk opgehaald worden, gaan terug in de clubkas. Enkel met een geldige reden van afwezigheid (ziekte, overlijden, ploegenwerk, verblijf in het buitenland, …) wordt van deze regel afgeweken. De reden wordt steeds voorafgaandelijk aan iemand van het Dagelijks Bestuur voorgelegd en wordt door de Raad van Bestuur beoordeeld.

Naar boven…

Forfaitaire vergoeding

De club voorziet jaarlijks een vast bedrag voor de forfaitaire kostenvergoeding aan een beperkt aantal geselecteerde atleten (vanaf Junior), op individuele basis vastgelegd door de Raad van Bestuur.
Naast een aantal algemene voorwaarden, moet ook voldaan worden aan onderstaande voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze vaste kostenvergoeding:

 • Deel neemt – of aanwezig is – aan de Interclubs, op verzoek van de clubtrainer(s).
 • Deel neemt – of aanwezig is – aan minstens 2 van de volgende wedstrijden en/of clubmanifestaties te Ertvelde, op verzoek van de clubtrainer(s) zoals o.a.:
  • Internationale Kerstprijs veldloop (december)
  • Blauw-Geel AUGUSTIJN loop (augustus)
  • Ekiden aflossingsmarathon (1 mei)
  • Hamerfestival – Memorial Lucien Van Peteghem (april)
  • Gouden 3000m van Ertvelde (juni)
  • Kermismeeting (augustus)
  • Oefenveldloop (oktober)
 • Aanwezig is op minstens 1 uitreiking van een clubklassementen.
 • Heraangesloten zijn bij onze club voor het volgende seizoen.

Naar boven…

Individuele vergoeding

De individuele prestatie kostenvergoeding is op basis van een podiumplaats, individueel en/of als ploeg, een beste jaarprestatie (outdoor/indoor), een Belgisch record, een selectie voor een belangrijke wedstrijd, door de VAL of KBAB.
De details en toekenning van punten is vastgelegd in de richtlijn “Tabellen kostenvergoeding”.

 • Een welbepaalde prestatie kan slechts éénmaal individueel vergoed worden. Enkel de hoogste vergoeding wordt weerhouden.
 • De podiumvergoeding (BK’s) is in functie van aantal deelnemers en/of gecombineerd met de behaalde punten volgens Hongaarse tabel. Dit wordt jaarlijks herzien door de Raad van Bestuur.
 • De individuele prestatie kostenvergoeding wordt éénmalig uitbetaald tgv het Groot Clubfeest.
 • Een beste jaarprestatie geldt enkel voor SEN heren en dames

"Atletiek voor groot en klein"