Veiligheidsplan

VEILIGHEID binnen onze club …                                                                          ook op jouw inzet wordt gerekend !

Als club met visie op “forse groei” is het van belang een duidelijk veiligheidsbeleid te hebben binnen de club.
Het Veiligheidsplan bestaat uit 2 luiken :

Sociale veiligheid binnen de club

Sporttechnische veiligheid binnen de club

Naar boven…

Sociale veiligheid binnen de club

 • Bij AS Rieme moet iedere atleet, trainer of medewerker in een gezonde en veilige omgeving kunnen sporten, coachen of functioneren. Pesten, geweld gebruiken, discrimineren of zich schuldig maken aan (seksuele) intimidatie is niet aanvaardbaar. Gedrag of taalgebruik, dat als ongewenst of bedreigend wordt ervaren, wordt niet getolereerd. Zo’n houding heeft immers gevolgen voor de betrokkene, de sfeer, de sportieve prestaties, het imago van de vereniging en de atletiekwereld in het algemeen.
 • Van ongewenst gedrag kan zowel sprake zijn bij direct contact als bij contact via communi­catie­middelen als telefoon, internet, e-mail, sms, enz.. Om te bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag wordt niet uitgegaan van de bedoelingen van de veroorzaker, maar van de wijze waarop het gedrag overkomt bij de persoon die het ondergaat.
 • Omdat het bestuur het belangrijk vindt dat iedereen zich bij AS Rieme veilig kan voelen, gaan we er in de eerste plaats van uit dat we ons allemaal samen aan een “sociale Gedragscode” houden. Daarnaast is er een Trainersraad actief om een aantal zaken te coördineren. We hebben ook een Ver­trou­wens­persoon die beschikbaar is als aanspreekpunt. En we kunnen tenslotte teruggrijpen naar het huishoudelijk reglement waarbij een Tucht­(klachten)commissie erop kan toezien dat de regels gerespecteerd blijven of daarbij desnoods kan ingrijpen.

Naar boven…

Wat omvat de sociale Gedragscode ?

Met de gedragscode zeggen we ‘hardop’ wat we binnen de vereniging van elkaar verwachten.
Volgende punten zijn bedoeld als uitgangspunt:

 • We behandelen elkaar met respect en laten dat zien door een correcte houding en fatsoenlijk taalgebruik.
 • We gaan ervan uit dat we allemaal hetzelfde doel hebben: het (helpen) beoefenen van de atletiek¬sport bij AS Rieme in een sportieve, veilige sfeer.
 • We vertonen geen ongewenst gedrag: we gebruiken geen verbaal noch fysiek geweld, we discrimineren niet, we pesten niemand en we bezondigen ons evenmin aan seksuele intimidatie.
 • We houden in ons gedrag rekening met de grenzen van de anderen.
 • We gaan netjes om met elkaars spullen en met het materiaal van AS Rieme; we gebruiken de atletiekaccommodatie en de bijhorende gebouwen met de nodige eerbied.
 • Indien we menen kritiek te formuleren, brengen we die bij de perso(o)n(en) waar die thuis hoort.
 • Binnen het atletiekterrein en de gebouwen waarvan AS Rieme gebruik maakt wordt niet gerookt, zijn drugs niet toegestaan en wordt alcohol niet geschonken aan personen jonger dan 16 jaar.

Naar boven…

Wat is de functie van de Trainersraad ?

Trainers kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen of signaleren van ongewenst gedrag. Jaarlijks wordt een vergadering geweid aan dit onderwerp. De trainers bespreken met elkaar waar de grenzen liggen binnen het grote grijze gebied van omgangsvormen.

Voorbeelden van discussievragen zijn:

 • Wat kan nog wel of juist niet meer in de omgang met atleten? Gelden dezelfde regels naargelang leeftijd en geslacht?
 • Welke dingen zien we anderen wel eens doen of wat horen we zeggen waar we zelf vraagtekens bij plaatsen?
 • Welk gedrag of welke opmerkingen hebben invloed op atleten en collega’s?

De trainers proberen zich vaardigheden eigen te maken om zich optimaal te kunnen inleven bij de anderen en rekening te houden met hoe hun eigen gedrag overkomt. Ook zij denken na over de eigen grenzen en leren om die duidelijk aan te geven.
Naar boven…

Wat is de functie van de Vertrouwenspersoon ?

Naar boven…

Wat behandelt de Tucht/Klachten Commissie ?

Er is een belangrijk onderscheid tussen de functie van de Vertrouwenspersoon en werking van de Tucht/Klachten Commissie.

 • Bij de Vertrouwenspersoon kan men in de eerste plaats terecht voor alle zaken op het gebied van ongewenst gedrag. Hij zal proberen om samen tot een oplossing van het probleem te komen.
 • Lukt dit echter niet, dan kan het probleem, op initiatief van de klager, aan de Tucht/Klachten Commissie worden voorgelegd.
 • Deze commissie werkt volgens duidelijk omschreven procedures die je kan terugvinden in “het Tuchtreglement AS Rieme”.
 • Tijdens deze procedure treedt de Vertrouwenspersoon vrijwel altijd op als begeleider van de klager en behartigt hij mee de belangen van klager.

Naar boven…

Sporttechnische veiligheid binnen de club

Veiligheid is het bewust nemen van een aanvaardbaar risico. Totale veiligheid bestaat niet. Risico’s zijn verbonden aan alle aspecten van het leven, dus ook bij het bedrijven van de atletieksport.

Bij AS Rieme loopt iedere atleet, trainer of medewerker geen onnodig risico tijdens de sportbeoefening. Gebruik van de looppiste, eventuele andere accommodaties en de materialen tijdens de trainingen en de wedstrijden is daarom aan regels onderworpen zodat de gebruiker voor zichzelf en voor anderen geen gevaar oplevert.
Naar boven…

Wie is verantwoordelijk, en voor wat, tijdens de atletiektrainingen ?

De verantwoordelijkheden voor veilig en verantwoord gebruik van de atletiek accommodatie zijn als volgt verdeeld:

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

 • De beschikbaarheid van de accommodatie in veilige staat.
 • De beschikbaarheid van veilige materialen.
 • De regels voor veilig gebruik van accommodatie en materialen.
 • Goed voor hun taak opgeleide en ervaren trainers.
 • Duidelijke instructie betreffende verantwoordelijkheden van trainers.
 • Instructie voor veiligheid van bezoekers.
 • Hulpverlening in geval van ongevallen.

De trainer is verantwoordelijk voor:

 • De organisatie van de training en de veiligheid binnen de groep.
 • Het naleven van de veiligheidsregels door atleten tijdens training. De trainer dient ook aandacht te besteden aan de sociale veiligheid.
 • De trainer is bevoegd om een training af te gelasten bij bijzondere (weer)omstandigheden. Dat houdt in dat de trainer kennis dient te hebben van de speciale risico’s t.g.v. het weer, zoals onweer, sneeuw, regenval, mist, vorst, en duisternis.
 • De trainers hebben de bevoegdheid van het bestuur gekregen om een atleet uit de groep te verwijderen als de gang van zaken of de veiligheid van de groep dit vereist.

De atleten zijn verantwoordelijk voor:

 • Het volgen van de aanwijzingen van de trainer.
 • Het naleven van de sociale Gedragscode en hetgeen beschreven staat in de diverse reglementeringen. Overtreding van deze regels kan leiden tot het weigeren van toegang of gebruik van materialen door het bestuur van AS Rieme, dit na waarschuwing door de trainer(s).
 • Van atleten wordt verwacht dat ze alleen aan de trainingen en wedstrijden deelnemen als zij sportmedisch fit zijn (of volgens sportmedisch advies kunnen deelnemen).

Naar boven…

Wat zijn de Regels voor het veilig en verantwoord gebruik van de atletiekaccommodatie ?

 • Binnen de atletiekwereld gelden er voor het trainen op de atletiekpiste diverse reglementeringen.
 • Deze regels kunnen per vereniging ingevuld worden, maar omdat het verstandiger is om dit voor alle atletiekpistes gelijk te houden, zijn er regels die internationaal zijn afgesproken. Dit zorgt er voor dat, mocht je ook in het buitenland gebruik maken van een atletiekpiste, je ten alle tijden goed kunt trainen.
 • De regels die bij AS Rieme gelden zijn duidelijk beschreven en kan je terugvinden in “Regels voor het veilig en verantwoord gebruik van de atletiekaccommodatie”.
 • Iedere atleet, trainer of medewerker wordt geacht deze regels te kennen en zich eraan te houden.

Naar boven…

"Atletiek voor groot en klein"